Subscribe Us

header ads

Másképp írjuk, másképp mondjuk

 A napokban került fel Vácrátót község hivatalos honlapjára a május 12-én megtartott testületi ülés jegyzőkönyve, ami mint tudjuk nem szó szerint készül el. Ezt mi sem bizonyítja jobban mint az ülésről készült videó és a polgármester válasza a korábban feltett 12 kérdésre. Érdemes átolvasni az leírtakat és megnézni a videón elhangzottakat.

részlet a 2011. május 12-i testületi ülés jegyzőkönyvéből:

A vacratot.info weboldal üzemeltetésével kapcsolatos megbeszélés, és a képviselői fogadóórán benyújtott 12 pont megválaszolása.

Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a mai világban mindenkinek szabadad a vélemény-nyilvánítás, ez azonban csak bizonyos szintig lehetséges következmények nélkül. Felolvasta a határozati javaslatot a www.vacratot.info honlapon megjelenő információkkal kapcsolatban. A honlapon megjelenő cikkekkel és formátumokkal kapcsolatban egyeztetett az önkormányzat jogi képviselőjével, aki javasolta a határozati javaslat elfogadását a testület részéről. Nem a honlapon megjelenő kritikákról van szó, nem ezt sérelmezi az Önkormányzat, hanem azt, hogy úgy állítják be azt a honlapot, mintha Vácrátót Község Önkormányzat hivatalos honlapja lenne. Ugyanazokat a cikkeket közlik le, mint a hivatalos honlapon, vagyis leszedik az oda felrakott anyagokat stb. Ezt szeretnék megszüntetni, ez ellen szeretnének tenni, ezért kéri a képviselőket, hogy fogadják el a határozati javaslatban leírtakat.
Mivel a testület részéről a határozati javaslattal kapcsolatban észrevétel nem volt, szavazásra bocsátotta azt.


Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (V. 12.) számú határozata:
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatárolódik a www.vacratot.info portálon az önkormányzatot érintő információk tényszerű megjelentetésétől.
A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 2. -5. §.-ra hivatkozással, ezúton nyilatkozik, hogy Vácrátót Község Önkormányzata jogainak védelmében felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a honlap szerkesztéséért felelős személyt szólítsa fel, hogy
- Vácrátót Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat fenntartásában álló intézmények, híranyagát és dokumentumait a www.vacratot.info oldalon ne közölje,
- törölje a www.vacrartot.info oldalon megjelenő szalagcímből a „…Vácrátót első …” megnevezést,
- ne használja Vácrátót Község Önkormányzatának címerét.

Határidő:    azonnal             Felelős:     polgármester


iFrame Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Képviselő-testület a 2011. május 6-án tartott képviselői fogadóórán kapott egy 12 pontból álló kérdéssort, amit most kíván a testületi ülés keretében megválaszolni.
A kérdések és az azokra adott válaszok az alábbiak:


1. kérdés: Mikor került megpályáztatásra a Vácrátóti Hírmondó szerkesztése? A jelenlegi cég mennyiért készíti az újságot?
Válasz: A Vácrátóti Hírmondót az Önkormányzat szerkeszti, a nyomda tördeli a szöveget és készíti el a példányokat, ezért a szerkesztés nem kerül semmibe. Az újság fekete-fehér színben kerül kiadásra, semmivel sem kerül többe a nyomtatási költség, mint eddig. Az újságot 700 példányban készítik el, ami 70.000,-Ft-ba kerül.


2. kérdés: Mikor tervezik a 2011. évi testületi ülések jegyzőkönyvének feltöltését a hivatalos honlapra?
Válasz: A 2011. évi jegyzőkönyvek feltöltése napokon belül megtörténik.


3. kérdés: Miért nem teszik fel a honlapra az önkormányzati SZMSZ-t? Sok kérdésre választ kaphatnánk belőle.
Válasz: Az SZMSZ hamarosan feltöltésre kerül a honlapra.


4. kérdés: Mikor tervezik frissíteni a honlapon a Vácrátóti Hírmondót! Még mindig a karácsonyi szám van fenn.
Válasz: A 2011. évi I. negyedévi hírmondó már rajta van a honlapon, az letölthető. Mindenkinek az igényeit nem tudja az Önkormányzat kielégíteni, mivel mindenkinek más információ a fontos. A mindennapi munkával kapcsolatos dolgok fent vannak a honlapon.


5. kérdés: A legutóbbi Hírmondóból nem kaptunk választ arra, hogy mennyi a fizetése a jegyzőnek, pedig a 2011.02.17-i testületi ülésen elhangzott, hogy az újságban kapunk rá választ.
Válasz: A jegyző bérét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt szabályozza. A köztisztviselők illetményalapja 38.650,-Ft, a szorzószám pedig a lakosságszám alapján a rátóti jegyző bére esetén 6,25. A jegyző bérét pedig úgy kapjuk meg, hogy az illetményalapot megszorozzuk a szorzószámmal. Ezen kívül semmilyen más juttatást nem kap a jegyző.


6. kérdés: Mikor lesz használható a Széchenyi úton lévő zebra, legalább reggelente és délután, amikor hozzák-viszik a gyermekeket a szülők?
Válasz: A Széchenyi utcánál jelenleg sem és régen sem volt zebra. Nem az Önkormányzat tulajdona a 2104. j. országos közút, az a Magyar Állam tulajdona, kezelője pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Egyedül a tulajdonos és a kezelő jogosult az átkelőhely kijelölésre, erre az Önkormányzatnak nincs jogosultsága. Az Önkormányzat szeretné, ha az út helyreállítása során gyalogátkelő kerülne kialakításra a Széchenyi utcánál és a Művelődési Háznál. Ezt a kérést tolmácsolni fogják a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé a tervezés során. Ezen kívül az Önkormányzat kérni fogja szalagkorlát kihelyezését az óvoda előtti útszakasz mentén, a biztonságosság miatt.


7. kérdés: Miért nem kíván az önkormányzat új pályázatot kiírni a jelenlegi patika új üzemeltetésére?
Válasz: A Kamilla Patika rendesen és határidőben fizeti a bérleti díját, ilyen jellegű probléma nincs velük. Ezen kívül semmiféle írásbeli észrevétel nem érkezett az Önkormányzathoz a Patika működésével kapcsolatban, igaz szóbeszédet halottak a gyógyszertáros viselkedésével és a patika működésével kapcsolatban. Amennyiben írásbeli bejelentés nem érkezik az Önkormányzathoz, úgy nem tudnak lépni ebben az ügyben a szolgáltatást nyújtó felé. Mindenképpen konkrét panasz bejelentésre lenne szükség ahhoz, hogy megtegyék a szükséges lépéseket.


8. kérdés: Miért nem számol be a polgármester a testületi üléseken a lejárt határidejű határozatok státuszáról, valamint az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről?
Válasz: Az Ötv. nem ír elő ilyen jellegű kötelezettséget, valamint az SZMSZ sem tartalmazza ezt a jellegű beszámolási kötelezettséget. A testületi ülések „egyebek” napirendi pontja rendszerint tartalmaz tájékoztatás az elintézett és folyamatban lévő ügyekről.


9. kérdés: Miért nem készít az Önkormányzat video felvételt a testületi ülésekről? Ez már Őrbottyánban is működik?
Válasz: Ennek anyagi okai vannak, ez több 100.000,-Ft-ba kerülne az Önkormányzatnak. Ha hang és képfelvétel készülne a testületi ülésekről, akkor médiatárat kellene létrehozni, aminek igen komoly háttere van, nagy munka és nagy költség. Erre a feladatra az Önkormányzat nem képes, erre külön szakembert kellene alkalmazni, amire jelen pillanatban nincs anyagi forrás.


10. kérdés: Tervezi-e az Önkormányzat az égetési rendelet megváltoztatását?
Válasz: Vácrátóton nincs égetési rendelet, az EU előírások pedig egyáltalán nem engedélyezik az égetést, kizárólag a komposztálást. Csak a kialakult szokások miatt lett a kedd az égetési nap, de a településen sajnos nem égetnek az emberek, hanem füstölnek. Ebből nagyon sok probléma adódik. Erre a problémára megoldást kell majd találni, esetleg az ASA Magyarország Kft-vel kellene elvitetni a zöld hulladékot, ami szintén plusz kiadásba kerül. Vácrátót, Alkotmány utcai buszfordulóban megszüntették a szelektív hulladékgyűjtő szigetet, mivel a lakosok nem a rendeletetésének megfelelően használták azt.


11. kérdés: Tervezi-e az Önkormányzat az „árokásós” rendelet megváltoztatását?
Válasz: Vácrátóton nincs árokásó rendelet. Sajnos Vácrátóton nem létezik az, hogy a lakosok maguknak ássák ki a házuk előtti árkot. A bérpótló juttatásban részesülők fognak bejönni közmunkára, akikkel a település árkait fogják rendbe tetetni, de csak azokat, melyeket az Önkormányzat tart karban. Bíznak abban, hogy a lakosok kedvet kapnak az Önkormányzattól és ők is elkezdik kipucolni az ingatlanaik előtti árkokat.


12. kérdés: Az elnyert csapadékvíz pályázatból miért csak a Szabadság út – Csokonai utca – Kossuth utca – Ságvári utca – Patak utcákkal foglalkoznak? A többi utcában marad a jelenlegi helyzet?
Válasz: A csapadékvíz pályázat erre a részre került benyújtásra, mivel meg volt határozva a pályázható összeg felső határa.

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések